[…]

Gjennomsnittlig månedslønn har steget for alle yrkesgrupper og kjønn fra 2015 til 2023, men veksten varierer mellom yrker og kjønn. Militæret har sett størst lønnsøkning, mens menn generelt tjener mer enn kvinner i alle yrker. Lønnforskjellen mellom kjønnene har økt i militæret og håndverkeryrker, men holdt seg stabil i de fleste andre yrker. Det er behov for tiltak for å redusere lønnsgapet mellom menn og kvinner i alle yrkesgrupper, unntatt kontoryrker som har den laveste forskjellen.

Figuren viser gjennomsnittlig månedslønn (i logaritmiske termer), men det tar ikke hensyn til andre faktorer som kan påvirke lønn, for eksempel utdanning, arbeidserfaring og alder, noe som kan føre til stor variasjon i lønn innenfor og mellom yrkesgruppe; derfor er det nødvendig med en mer detaljert analyse for å få et mer fullstendig bilde av kjønnsbaserte lønnsforskjeller i Norge.

Kode (Python + Stata)

python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://www.ssb.no/statbank/sq/10099054",sep='\t', decimal=',', encoding = "ISO-8859-1")  #Lænn og antall arbeidere
df.columns = ['år', 'yrke','lønn_menn', 'lønn_kvinner','antall_menn', 'antall_kvinner']

df['lønn_menn'] = pd.to_numeric(df['lønn_menn'], errors='coerce')
df['lønn_kvinner'] = pd.to_numeric(df['lønn_kvinner'], errors='coerce')
df['antall_menn'] = pd.to_numeric(df['antall_menn'], errors='coerce')
df['antall_kvinner'] = pd.to_numeric(df['antall_kvinner'], errors='coerce')

df[['yrke_kode', 'yrke_navn']] = df['yrke'].str.extract(r'(\d+)\s+(.*)')
df['yrke_kode'] = df['yrke_kode'].astype(int)

# Yrkesklassifisering 
bins = [0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000]
labels = ['Militære+', 'Ledere', 'Akademiske', 'Høyskoleyrker', 'Kontoryrker', 'Salgs+service', 
          'Bønder+fisker', 'Håndverker', 'Maskinoperatør', 'Hjelpearbeid']

df['yrkesgruppe'] = pd.cut(df['yrke_kode'], bins=bins, labels=labels, right=False)


grouped_df = df.groupby(['yrkesgruppe', 'år'], sort=False).agg({
    'lønn_menn': 'mean',
    'lønn_kvinner': 'mean'
}).reset_index()


df.to_stata('ssb_kjønn.dta', version=118)
end 

u ssb_kjønn, clear
g ln_lønn_menn=ln(lønn_menn)
g ln_lønn_kvinner=ln(lønn_kv)

twoway (lfit ln_lønn_menn år, lcolor(blue) legend(label (1 "Menn") )) ///
		(lfit ln_lønn_kv år, lcolor(red) legend(label (2 "Kvinner") size(vsmall))), ///
		by(yrkesgruppe, title("{bf:Lønnsforskjeller etter yrkesgrupper over tid}", size(small) ) row(1) style(altleg) ///
		note(" {bf:Kilde}: https://www.ssb.no/statbank/table/11418/", size(vsmall) pos(5))) ///
		 xlab(2015(8)2023, angle(45)) xtit("") ytit("{bf: Gjennomsnittlig månedslønn (logaritmisk)}", size(vsmall)) ///
		name(lønn,replace) 
graph export lønn.png, replace